El repte dels 10 blocs

Holi!

Actualització 27 de juny de 2022

He mogut la capsuleta i ara l'entrada via protocol Gemini és:
gemini://gamifi.cat/blog/2022-03-21_repte_blocs/

Ara també es pot llegir l'entrada via web a:
https://gamifi.cat/blog/2022-03-21_repte_blocs/

Entrada març 2022

He escrit una entrada a la meva capsuleta (protocol Gemini) sobre 69 projectes que he creat amb Snap! i que encaixarien en un repte de 10 o menys blocs. Probablement en tinc més però només he sobrevolat alguns projectes.

=> gemini://gemlog.gamifi.cat/glog/2022-03-21_repte_blocs.gmi

Si no voleu o podeu accedir-hi amb un navegador Gemini, en faig un resum.

Resum de l'entrada a la capsuleta

De les 72 Snap!Cards, 64 encaixen en el repte. També he creat una col·lecció anomenada "10 blocs" i hi he compartit alguns projectes. Els que no es mostren és perquè estan compartits però no publicats. Aquí els deixo:

Participar

Si teniu projectets que encaixin en aquest repte i els voleu publicar, doncs els podem anar afegint a la col·lecció.

Com comptar els blocs

Per casualitat hi ha una manera de saber automàgicament quants blocs diferents s'han usat en un projecte? De moment, els compto així:

  1. Els blocs repetits només compten un cop
  2. En un nou bloc, es compten els blocs que el configuren (i no el bloc en si mateix)

Google says (from Catalan to English):

I wrote an entry in my capsule (Gemini protocol 2) about 69 projects I created with Snap! and that they would fit into a challenge of 10 or fewer blocks. I probably have more but I've only flown over a few projects.

=> gemini: //gemlog.gamifi.cat/glog/2022-03-21_repte_blocs.gmi

If you don't want or can't access it with a Gemini 2 browser, I'll give you a summary.

Summary of the entry in the capsule
Of the 72 Snap! Cards, 64 fit the challenge. I also created a collection called "10 Blogs" and shared some projects. Those that are not shown are because they are shared but not published. Here I leave them:

Early project with pencil 2
Project spelling with pencil
Join in
If you have projects that fit this challenge and want to publish them, then we can add them to the collection.

How to count blogs
Coincidentally, is there a way to automatically know how many different blocks have been used in a project? For now, I count them like this:

Repeated blocks only count once
In a new block, the blocks that make it up are counted (not the block itself)